الله آباد یا الله یار آباد

الله آباد یا الله یارآباد؟

قلعه مخروبه ی الله آباد(واقع در فاصله ۲ کیلومتری شمال روستای الله آباد ) در مساحتی حدود یک هکتار طراحی و بنا گردیده بوده

و در زمان خود یکی از جالب ترین و بواسطه عبور آب قنات ثقیه از داخل آن ، یکی از مفرح ترین قلعه های منطقه بوده که امروزه بصورت ویرانه ای درآمده است.

بر مبنای تحقیقات انجام شده بنای اولیه این قلعه می تواند به ۲۰۰ سال پیش و به الله یار خان قلیچی (حاکم مقتدر منطقه جوین و سبزوار ) منتسب گردد .

در صفحه مربوط به پیشینه تاریخی الله آباد یادآور شدیم که مالکیت الله اباد در حدود ۱۰۰ سال پیش مربوط به شازده ی افسر( یکی از نوادگان فتحعلیشاه قاجار) بوده است اما در این صفحه بر  آن شده ایم که فرضیه ای را در خصوص چگونگی مالکیت الله آباد در حدود ۲۰۰ سال پیش و نسبت شازده ی افسر با الله یار خان قلیچی مطرح نماییم.

بر اساس مندرجات جلد سوم ناسخ التواریخ ،زن چهاردهم فتحعلیشاه قاجار یعنی طرلان خانم ، دختر الله یار خان قلیچی(حاکم منطقه جوین و سبزوار در آن زمان) بوده است . بنابراین می توان این فرضیه را محتمل دانست که شازده ی افسر که از طرف نیاکان پدری به فتحعلیشاه منتسب بوده از طرف اجداد مادری ، به الله یار خان قلیچی منتسب می شده ومالکیت الله آباد بصورت ترکه از طریق الله یار خان به طرلان خانم و از طرلان خانم به خاندان شازده ی افسر انتقال یافته است .

با توجه به مطالب گفته شده می توان این فرضیه را نیز محتمل دانست که الله اباد در گذشته ، الله یار آباد بوده و در گذر زمان ، آگاهانه یا ناآگاهانه، واژه ی یار از آن حذف شده و بصورت الله آباد درآمده است.

در خصوص آگاهی از شخصیت الله یار خان قلیچی و شازده ی افسر  به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.