اماکن ، مزارع ، باغات و کلاته های روستای کهنه:

محدوده ی جغرافیایی روستای کهنه  از ۵۶ درجه و ۵۰/۵دقیقه طول جغرافیایی (محدوده ی مهنه و گزی  در غرب ) شروع شده و تا ۵۶ درجه و ۵۶/۵ دقیقه طول جغرافیایی ( محدوده تخته اب سیل در شرق ) امتداد یافته و از عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۳۷ دقیقه عرض جغرافیایی (محدوده ی  بین سرچاهی کهنه و سربرهنه ی منیدر در جنوب ) شروع شده و تا ۳۶ درجه و ۴۲ دقیقه عرض  جغرافیایی (محدوده ی پشت الله اباد در شمال ) خاتمه می یابد .مساحت محدوده ی جغرافیائی روستای کهنه در حدود هشتاد و یک کیلومتر مربع میباشد.

معرفی مختصر اماکن ، مزارع ، باغات و کلاته ها به ترتيب موقعيت جغرافيائي :

 ۱ -کلاته ی علیرضای ولی  : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۷ دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۶۳۰ متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵ کیلومتری جنوب غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای  با حدود یک ششم اینچ اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده ،  دارای درخت

و در حال حاضر در مالکیت سید مجید کهنه ای قرار دارد .

 

۲ -کلاته یاسین : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸ دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۵۸۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵ کیلومتری جنوب غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای  با حدود یک سوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) میباشد . دارای درخت و مزرعه بوده وتا چند سال پیش در تصاحب  سید محمدعلی و سید اصغر ( فرزندان مرحوم سید ابوالحسن ) بوده ولی  طی سالهای اخیر اقای فراشیانی  ان را خریداری نموده و در حال حاضر در تصاحب وی می باشد .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۱۰ هکتار قلمداد نموده است .

ضمنا باستناد لغتنامه ی دهخدا  کلاته یاسین نام دهی در بخش سردشت مهاباد نیز می باشد .

 

۳ -کلاته ی مهنه : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۰  دقیقه عرض جغرافیایی ،

با ارتفاع ۱۲۴۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود  ۵ کیلومتری شمالغرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای قناتی  با حدود یک سوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد بوده و  دارای درخت و مزرعه میباشد و در در حال حاضر در مالکیت سید اکبر وسید قاسم حسینی ( فرزندان مرحوم حاج سید با با ) قرار دارد. 

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۳ هکتار قلمداد نموده است .

ضمنا باستناد لغتنامه ی دهخدا  مهنه  نام دهی از دهستان فیض اباد تربت حیدریه نیز میباشد که اب ان  ده نیز از قنات تامین میشود .

 

۴ -کلاته ی کلاوار : : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۰  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۲۴۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۵ کیلومتری شمال غرب روستا واقع گردیده است .

چشمه ی این کلاته اباد شده ی چشمه کبکی قدیم میباشد که در دهه ی  گذشته بوسیله ی مرحوم حاج یحیی کهنه ای  جهت شرب دام اباد گردیده و در سالهایی که بارندگی مناسب باشد در حدود یک پنجم اینچ اب دهی دارد .

این کلاته در مالکیت فرزندان  مرحوم حاج یحیی قرار داشته و دارای اغل گوسفند جهت نگهداری دام می باشد .

زمینهای  این کلاته در حدود ۱۰ هکتار تخمین زده شده که در حال حاضر بعنوان مرتع مورد استفاده قرار میگیرد .

 

۵ -کلاته ی تقی ابوتراب : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۰  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۲۳۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۵ کیلومتری شمال غرب روستا واقع گردیده است . اباد

چشمه ی این کلاته طی سالهای اخیر بوسیله ی امان الله فرزند حاج حسن اباد گردیده و در سالهایی که بارندگی مناسب باشد در حدود یک ششم اینچ اب دهی دارد .این کلاته دارای درخت بوده وزمینهای  ان  در حدود ۸ هکتار تخمین زده شده و در حال حاضر بعنوان مرتع نیز  مورد استفاده قرار گرفته و مالکیت ان در اختیار امان الله فرزند حاج حسن میباشد . 

 

  ۶کلاته ی کردان : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۱  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۲۲۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۶ کیلومتری شمال غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای قناتی  با حدود یک سوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه وچند مالک میباشد . 

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۱۰ هکتار قلمداد نموده است .

 

۷ -کلاته ی عباس صنعت الله : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۲  دقیقه عرض جغرافیایی با ارتفاع ۱۱۹۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۶ کیلومتری شمال غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای قناتی  با حدود یک چهارم اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده و  دارای درخت و مزرعه میباشد .

قنات این کلاته طی سالهای اخیر با همت و تلاش فراوان اقای عباس صنعت الله احداث گردیده و از حیث اینکه در عصر حاضر احداث قنات رایج نمی باشد ، این قنات به جهت جدید الاحداث بودن منحصر به فرد ارزیابی میشود .

ضمنا این کلاته در محدوده ای بنام گزی واقع شده و اراضی ان ۱۰ هکتار تخمین زده میشود و در مالکیت احداث کننده ی ان می باشد .

 

۸ -کلاته ی میر محمد  : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۲  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۱۹۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۶ کیلومتری شمال غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته از سالیان گذشته دارای چشمه ای با اب غیر قابل توجه  در عین حال دارای درخت و مزرعه ای کوچک  و در مالکیت  میرزاقلی فرزند مرحوم میر محمد بوده ولی طی سالیان اخیر بوسیله ی عباس فضل الله و علی اصغر ادینه علی که از بستگان مالک قبلی میباشند خریداری و نسبت به احداث چشمه ای جدید در تپه ی قرینه ی غربی  چشمه و کلاته ی قدیم اقدام شده که اب چشمه ی جدید نسبت به چشمه ی قدیم قابل توجه بوده  و در حدود یک چهارم اینچ  تخمین زده میشود .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۱۰ هکتار قلمداد نموده است .

 

۹کلاته ی فقیر اباد (همت آباد):

این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۲  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۱۳۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۶ کیلومتری شمال غرب روستا واقع گردیده است .

 

این مکان دارای قنات با حدود یک ششم   اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده و در گذشته درخت نیز داشته که اکنون خشک شده است . فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۷ هکتار قلمداد نموده است .

 

فقير آباد در گذشته بصورت كامل متعلق به مرحوم صفرقلي قليچي پور بوده كه در زمان اصلاحات ارضي شاه ، قسمتي از آن به مرحوم قربان كهنه و مرحوم سالار خیرآبادي و فرزندان وي كه مسئولین کار و اداره این ملک را بر عهده داشتند، واگذار شده و در همان زمان نيز براي اين ملك (با نام همت آباد )سند رسمي صادر گرديده است .

 

ضمنا کارخانه ی سیمان جوین نیز در مجاورت   فقیر اباد احداث گردیده است .

  

۱۰ – کلاته ی شاهقلي : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵/۵۱ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۵۸۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۴ کیلومتری جنوب  غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای   با حدود یک سوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه  و در  مالکیت  سيدعلي اصغر (فرزندمرحوم سيدحسين) میباشد .  وسعت زمینهای ان ۵ هکتار تخمین زده می شود.

 

 ۱۱کلاته ی پش پشار : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۲ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۵۸۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۴ کیلومتری جنوب  غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای ۲ يا ۳  چشمه و هر كدام   با حدود یک سوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  غلامعلی ،محمدعلی،غلامحسین (فرزندان مرحوم هدایت الله ) و سيد مجيد كهنه اي میباشد. 

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۳۰ هکتار قلمداد نموده است .

 

۱۲-کلاته هربرستان :  : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۷  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۸۷۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۳ کیلومتری جنوب  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای   با حدود یک دوم اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  خانواده ی رشیدی نیک   میباشد . ضمنا این کلاته مرتفع ترین و جنوبی ترین  کلاته ی روستای کهنه به شمار می اید .   

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۱۰ هکتار قلمداد نموده است .

 

۱۳-کلاته ی حبیب بیگ : : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی با ارتفاع حدود ۱۶۷۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود۵/۱کیلومتری جنوب  غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته در مسیر اب چشمه ی ته اب قرار گرفته و از همین طریق نیز مشروب می شود و دارای درخت می باشد .

وسعت زمینهای ان ۵ هکتار تخمین زده می شود و مالکیت ان در اختیار قدرت بیک فرزند مرحوم حبیب بیگ  می باشد .

 

۱۴کلاته ته اب : : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۹  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۴۷۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲ کیلومتری جنوب  غرب روستا واقع گردیده است .

اب این کلاته از ارتفاعات کوههای جرنگی تامین شده و پس از پیمودن مسیری تقریبا ۲ کیلومتری  به ابشار ته اب رسیده و پس از سرازیر شدن از ابشار با طی مسافتی کوتاه وارد استخر مربوطه میشود  . 

اب این کلاته در سالهایی که بارندگی مناسب باشد یک و چهار دهم  اینچ براورد میشود .

مالکین این کلاته در حدود ۳۰ نفر تخمین زده میشود .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۶۰ هکتار قلمداد نموده است

 

۱۵کلاته چنارهای دوزی : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۰  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۳۰۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۳ کیلومتری  غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای قناتی   با حدود نیم   اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  حدود ۱۵ نفر میباشد  .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۳۰ هکتار قلمداد نموده است .

 

۱۶-کلاته باهان : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۰  دقیقه عرض جغرافیایی

با ارتفاع ۱۲۸۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۳ کیلومتری شمال  غرب روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای قناتی   با حدود یک سوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای تعداد درخت و مزرعه ودر  مالکیت  حدود ۲۰ نفر میباشد  .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۵۰ هکتار قلمداد نموده است .

 

۱۷کلاته ی مشهد قلی بیگ : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۷  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۷۵۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود۳ کیلومتری جنوب  روستا ( جنوب غرب  کهنیدر ) واقع گردیده این کلاته دارای چشمه بوده و  در سالهایی که بارندگی مناسب باشد در حدود یک چهارم  اینچ اب دهی دارد .دارای درخت بوده و مالکیت ان در اختیار مختار بیگ فرزند مرحوم مشهدقلی بیگ میباشد . زمینهای ان در حدود ۲ هکتار تخمین زده می شود .

 

۱۸  – کلاته ی ملا : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۷  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود       متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود  ۵/۲  کیلومتری جنوب  روستا ( جنوب غرب  کهنیدر ) واقع گردیده این کلاته دارای چشمه بوده و  در سالهایی که بارندگی مناسب باشد در حدود یک ششم  اینچ اب دهی دارد .دارای درخت بوده و مالکیت ان در اختیار کربلایی ملا محمد حسن  میباشد . زمینهای ان در حدود ۲ هکتار تخمین زده می شود .

   

۱۹کلاته ی شکیب : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۶۰۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲  کیلومتری جنوب  روستا ( جنوب غرب  کهنیدر ) واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک پنجم   اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای تعداد درخت و مزرعه ودر  مالکیت  اقای حسین شکیب اذر میباشد    .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۷ هکتار قلمداد نموده است .

 

۲۰کلاته ی گشمنی : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۴۶۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۱  کیلومتری جنوب  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه نبوده و دارای تاکستان بصورت دیم میباشد . زمینهای ان در حدود ۷ هکتار تخمین زده شده و مالکیت ان در اختیار کربلایی رجبعلی و فرزندان مرحوم سبحان قلی می باشد .

 

۲۱کلاته ی درویش ها : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۴۸۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲ کیلومتری جنوب  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک پنجم   اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت                میباشد .

  

۲۲کلاته ی گراو (گر اب ):    : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۴۹۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲ کیلومتری جنوب  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک ششم   اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  سید تقی فرزند مرحوم سید علیرضا میباشد  . در گذشته گوسفندان گر را در اب ان شسته و بر این باور بوده اند که اب  ان درمان کننده میباشد .

 

۲۳کلاته ی بهرام ::    : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۴۴۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۱ کیلومتری جنوب  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک پنجم   اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  بهرام  کهنه ای بوده و نامبرده طی سالهای اخیر تلاش فراوانی در جهت ابادی این کلاته نموده است .

 

۲۴قنات حسین اباد : این قنات  در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۹  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۴۲۰  متر از سطح دریا و در مرکز  روستا واقع گردیده است . قبل از لوله کشی اب شرب روستا این قنات بعنوان تنها تامین کننده ی اب مورد نیاز  مردم روستا بوده و در حال حاضر نیز بر حسب اضطرار مورد استفاده قرار گرفته و تعدادی از باغچه های روستا ودر صورت پاسخگویی اراضی محدود حاشیه ی روستا را مشروب می نماید ودرمالکیت  چندین نفر میباشد .اب این قنات در سالهایی که بارندگی مناسب باشد یک دوم اینچ تخمین زده می شود .

این قنات طی قرن گذشته با همت مرحوم حاج ملا حسین (ابوی مرحوم حاج ملا محمد باقر و مرحوم ملا عا بس ) احداث و تا قبل از ان مردم جهت اب شرب به قنات ده (نیم کیلومتری شمال  روستا ) و چشمه ی کهنیدر واقع در ۲ کیلومتری جنوب روستا مراجعه میکرده اند. ضمنا این قنات وجه تسمیه خود را از نام مرحوم حاج ملا حسین  گرفته است .

 

۲۵قنات ده : این قنات  در ۵۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۹  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۴۱۰  متر از سطح دریا و در نیم کیلومتری شمال  روستا واقع گردیده است . .اب این قنات در سالهایی که بارندگی مناسب باشد یک پنجم اینچ تخمین زده شده و اراضی ان ۳۰ هکتار براورد می شود و در مالکیت چندین نفر می باشد . در قرون گذشته محدوده ی این قنات محل سکونت  گذشتگان روستا بوده که گفته میشود بوسیله ی سیل تخریب شده و بناچار مردم ان زمان به محل کهنه ی کنونی امده اند .

 

 ۲۶کلاته عباس : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۴ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۷  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۶۵۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۳  کیلومتری جنوب  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک پنجم اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  فرزندان مرحوم علی ملا قربان میباشد .

  

۲۷کلاته ی کهنیدر : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۴ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۴۹۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲  کیلومتری جنوب  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک دوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  حدود ۲۰ نفر   میباشد  .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا   ۴۰ هکتار قلمداد نموده است .

این کلاته در گذشته و تا حدود اکنون نیز در ایام تعطیلات نوروز محل تفریح جوانان  وبوده و از درختان ان جهت تاب استفاده میشد ضمنا دارای درختی بنام علق بند از خانواده ی درختان ارس بوده که به جهت قدمت مورد اقبال مردم بوده و میباشد .

  

۲۸کلاته ی چله در ( چهل دره ) :   : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۴ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۴۴۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲  کیلومتری شرق  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه نبوده و دارای تاکستان بصورت دیم بوده است.

 فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۱۲ هکتار قلمداد نموده است .

۲۹ -کلاته ی بندیدر : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۵ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۷  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع ۱۶۴۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۳  کیلومتری جنوب شرق   روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک دوم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ) بوده  و دارای درخت و مزرعه ودر  مالکیت  چندین نفر    میباشد  .

فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۳۰ هکتار قلمداد نموده است .

 

۳۰ -کلاته ی سید عبدالله  : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۵ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی با ارتفاع  حدود ۱۵۵۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۷   کیلومتری جنوب  شرق   روستا واقع گردیده است . این کلاته دارای چشمه ای    با حدود یک ششم  اینچ  اب دهی ( در سالهایی که بارندگی مناسب باشد )  و دارای درخت  بوده و طی سالهای اخیر بوسیله ی سید عبدالله فرزند مرحوم سید علی اباد شده و در مالکیت وی می باشد . چشمه ی این کلاته در گذشته به چشمه ی بلوچی معروف بوده است .

 

 ۳۱رودخانه ی آریان : : این رودخانه  در ۵۶ درجه و ۵۵ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۸  دقیقه عرض جغرافیایی با ارتفاع ۱۴۳۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۵/۱    کیلومتری شرق   روستا واقع گردیده است . تامین کننده ی   اب  این رودخانه چشمه هایی هستند که منشا انها کوههای گر (گر کوه ) بوده  و اصلی ترین این چشمه ها چشمه ی معروف به سرحد واقع در ۱۰ کیلومتری جنوب شرق روستا می باشد .

اب این رودخانه در سالهایی که بارندگی مناسب باشد ۱۳ اینچ براورد شده و فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور وسعت زمینهای انرا ۳۰۰ هکتار قلمداد نموده است .ضمنا ۱۰ اینچ  اب گفته شده مربوط به فصل تابستان بوده و اب این رودخانه دراوایل  فصل بهار از ۱۰۰ اینچ هم تجاوز می کند. آب  این رودخانه در زمان طغیان خود (فرقی نمی کند که بهار باشد یا تابستان   ) بسیار ویران کننده بوده و سنگهایی را با خود می اورد که دهها  تن وزن دارند تا جایی که خطر این سیل با رها روستای محمد اباد گفت واقع در ۱۵ کیلومتری شمال رودخانه را تهدید نموده است  البته ناگفته نماند رسوباتی که این سیل ها از خاکهای رس کوههای سرحد با خود می اورند وعمده ی ان را  در اراضی منطقه ی شطه ( شطه از شط به معنی رودخانه گرفته شده و این منطقه قبلا متعلق به روستای کهنه بوده ولی در گذشته به فروش رفته و در حال حاضر متعلق به روستای محمد اباد گفت می باشد. ) به جای می گذارند بسیار حاصلخیز بوده به گونه ای که اهمیت ویژه ای به کشاورزی روستای مذکور داده است . مقداری از این رسوبات در باغات و اراضی حاشیه ی رودخانه (بخصوص باغات و اراضی جدید الاحداث )بصورت مصنوعی مهار شده و مورد استفاده قرار می گیرند .

مالکیت اب این رودخانه به دو صورت : خشکبر (جهت ابیاری مزارع  ) و سبز بر ( جهت ابیاری باغات  ) در گردش ۱۲ شبانه روز می باشد . مالکیت اب خشکبری مربوط به فصول پاییز – بهار و زمستان شده و مالکیت اب سبز بری محدود به فصل تابستان می باشد که البته از نظر قیمت خرید و فروش با هم مساوی بوده و در سال جاری (۱۳۸۹ ) قیمت خرید و فروش مالکیت  هر ساعت ان منهای زمین چهار میلیون تومان می باشد . ضمنا در گذشته مالکیت ۶ شبانه روز از ۱۲ شبانه روز اب خشکبری با اراضی مربوطه در اختیار دولت بوده و از ان با عنوان اب سرکار یاد می شده و به ۶ شبانه روز دیگر که در اختیار مردم و رعیت بوده اب چکنه می گفته اند .

 

 

۳۲کلاته ی سید محمد : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۵ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۹  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۴۱۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲  کیلومتری شمال شرق  روستا واقع گردیده است .

این کلاته در مسیر اب رودخانه ی اریان قرار داشته و از این طریق ابیاری می شده که متاسفانه طی سالهای اخیر ،بعلت کمبود اب درختان ان خشک شده است . زمینهای ان در حدود ۵ هکتار تخمین زده شده و در مالکیت سید محمد فرزند مرحوم سید علی اکبر میباشد . ضمنا به دره و  زمینهای ضلع شرقی این کلاته گزبار گفته میشود .

 

۳۳چشمه های  گزبار : : این کلاته در ۵۶ درجه و ۵۵ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۳۹  دقیقه عرض جغرافیایی ،

با ارتفاع حدود ۱۳۸۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۲  کیلومتری شمال شرق  روستا واقع گردیده است .

این کلاته دارای چشمه های فصلی بوده که در سالهایی که بارندگی مناسب باشد در بهار و اوایل تابستان دارای اب دهی مناسبی در حدود سه اینچ میباشد و جالب توجه اینکه از اوایل  تابستان به بعد اب این چشمه ها ته کشیده و از چشمه های تنگه واقع در ۲ کیلومتری جنوب گزبار سر در می اورد .

 

 ۳۴چشمه های تنگه : این چشمه ها در ۵۶ درجه و ۵۵ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۰  دقیقه عرض جغرافیایی ،با ارتفاع حدود ۱۳۰۰  متر از سطح دریا و در فاصله ی حدود ۳  کیلومتری شمال روستا در داخل دره ای معروف به تنگه  واقع گردیده اند .

این چشمه ها فصلی بوده و در سالهایی که بارندگی مناسب باشد از اوایل تابستان به بعد دارای اب دهی مناسبی در حدود سه اینچ میباشند تا جاییکه اب این چشمه ها تا روبروی  اراضی مربوط به دوکوهی جریان می یابد .ضمنا عمده استفاده ی اب این چشمه ها جهت شرب گله ها و دام ها بوده و محل مناسبی جهت استراحت چوپانان به شمار میرود .

 

از دیگر مکانهای محدوده ی جغرافیائی روستا میتوان به :

کال ده – کال اریان – کال زیارت – کال گشاد – تخته ی گندم زار – تخته ی بنچه – تخته ی گزی –

تخته ی باز گاو خرو – کال خشکه ی سمعه – تخته ی اب سیل – کال شغال کمر- کال پس کاریز و تخته ی خانه گلی  اشاره کرد .

این مکانها در گذشته بصورت دیم زیر کشت غلات یا هندوانه بوده اند اما در حال حاضر اکثریت انها بعنوان مرتع به شمار می ایند .

 

 

شایان ذکر اینکه اب و اراضی اکثریت قریب به اتفاق کلاته ها و قنات های مذکور و حتی اراضی رودخانه ی اریان ( بعلت سنتی و خرده مالکی اداره شدن ) به اندازه ای نیست که در عصر حاضر جوابگوی معیشت باشد مگر انکه در کنار باغداری و کشاورزی تحت یک برنامه ی حساب شده به امر دامداری نیز پرداخته شود . 

 

ضمنا اطلاعات مربوط به مقدار اب و مساحت اراضی کلاته ها (بعضا) در حال حاضر تخمینی بوده وممکن است دقیق نباشد که در صورت بدست امدن اطلاعات دقیق تر نسبت به تصحیح ان اقدام خواهد شد . از طرفی اطلاعات مربوط به مساحت (هکتار ) اراضی که در فرهنگ جغرافیایی ابادیهای کشور منظور شده در اغلب موارد صحیح نبوده و به نظر می رسد در جمع اوری این اطلاعات دقت لازم صورت نپذیرفته تا جایی که حتی در جدول مربوط به اماکن و مزارع مختصات طول جغرافیایی را بجای ۵۶ درجه عموما ۵۷ منظور نموده است .

 در یک مقایسه ی اجمالی بین فرهنگهای جغرافیائی  قدیمی با فرهنگهای جدید می توان دریافت که فرهنگهای قدیمی با دقت نظر بیشتری تهیه می شده و مطمئن ترند لذا مدیر این وبلاگ در رابطه با موارد مختلف حتی الامکان سعی نموده به فرهنگهای قدیمی استناد نماید مگر در مواردی که منبع قدیمی وجود نداشته یا در دسترس نباشد . 

                                                                                                                                                                                 منابع: فرهنگها و نقشه های جغرافیایی و تحقیقات محلی

  

 چند نمونه از واحدهاي اندازه گيري :

 گز : واحد قدیمی اندازه گیری طول که ذرع هم گفته می شود و برابر است با ۱۰۴  سانتی متر

   فرسنگ  یا فرسخ : واحد اندازه گیری طول يا مقیاس مسافرت  برابر با ۶ کیلو متر (نزديك به ۶ كيلومتر)

مايل یا میلMille : واحد اندازه گیری طول  که اندازه آن  مختلف است  مایل انگلیسی ۱۶۰۹ متر ؛ مایل دریایی۱۸۵۲ متر

اينچ : واحد اندازه گیری طول  برابر با ۵۴/۲ سانتي متر

فوت    Foot   (پا) : واحد اندازه گیری طول  معادل ۴۸/۳۰ سانتی متر  یا ۱۲ اینچ

یارد Yard: واحد اندازه گیری طول  برای اندازه گیری پارچه ؛ در انگستان وآمریکای شما لی  معادل ۳۶ اینچ یا ۹۲ سانتی متر

  هكتار: واحد اندازه گیری سطح برابر با ۱۰۰۰۰ مترمربع (۱۰۰ متر در ۱۰۰ متر)

كيلومتر مربع: واحد اندازه گیری سطح برابر با ۱۰۰۰۰۰۰مترمربع(۱۰۰۰ متر در ۱۰۰۰ متر)

 مترمكعب: واحد اندازه گیری حجم برابر با  ۱۰۰۰ ليتر

ليتر: واحد اندازه گیری حجم برابر با  ۱۰۰۰ سي سي

 

                                                                                        تهیهشده در سال ۱۳۹۰ خورشيدي(ع . پ )