امرای قراقویونلو

( تاریخ حکومت از سال تا شمسی (۸۱۰ تا ۸۷۳ قمری) ( تا میلادی) ، مدت حکومت سال ، مرکز حکومت آنان شهر .)

امرای قراقویونلو (به معنی صاحبان گوسفندان سیاه) ترکمانانی بودن که در شمال دریاچه وان سکونت داشته و پیرو مذهب شیعه بودند و قبل از موفق شدن به تشکیل سلطنت ،همواره با تیمور لنگ که در مذهب تسنن تعصب داشت ،در مبارزه به سر میبردند.

چگونگی تاسیس و انقراض دولت امرای قراقویونلو:

امرای قراقویونلو فرزندان شخصی به نام قرا یوسف پسر قرا محمد (قرا محمد از امرای سلطان احمد جلایر بوده است) بوده اند. د رزمانی که تیمور لنگ به اناتولی حمله کرده بود ،قرایوسف از موقعیت استفاده نموده سلطان احمد جلایر را از عراق عرب خارج کرده و بر انجا استیلا یافت. پس از این تیمور لنگ نوادگان خود (میرزا ابابکر پسر میرانشاه و میرزا رستم پسر عمرشیخ) را جهت دفع قرا یوسف فرستاد و آنها قرا یوسف را شکست داده و وی به ناچار به مصر گریخت. سلطان مصر (ملک ناصر فرج) از ترس تیمور لنگ،قرایوسف و همچنین سلطان احمد جلایر را، که وی نیز از ترس تیمور قبلا به مصر پناهنده شده بود ،در زندان انداخت. پس از رسیدن خبر مرگ تیمور سلطان احمد جلایر به ممالک سابق خود برگشته و عراق عرب را متصرف شد و قرا یوسف به آذربایجان آمد و در سال ۸۰۹ قمری در حوالی نخجوان نوه تیمور یعنی میرزا ابابکر پسر میرانشاه را شکست داد و تبریز را از او گرفت و در جنگ دیگر که در سال ۸۱۰ قمری بین او و میرانشاه اتفاق افتاد،میرانشاه را کشت و بر همه آذربایجان استیلا یافته و از این تاریخ ، دولت امرای قراقویونلو تاسیس شد. دولت امرای قراقویونلو سرانجام در سال ۸۷۳ قمری و در زمان سلطنت حسن علی میرزا به وسیله ترکمانان یا امرای آق قویونلو که کینه دیرینه با ترکمانان قراقویونلو داشتند منقرض گردید.

درباره منابع