بناهایی از جنس خشت خام

برج یا قلعه بناهایی بوده اند از خشت خام (معمولا) که در گذشته جهت نگهبانی یا دیده بانی یک روستا یا شهر ساخته می شدند که البته این برج ها گاهی دور از شهر یا آبادی و در مزارع ، باغات یا حتی صحراها ، جهت ایمن شدن از خطر یورش مهاجمان و بعنوان جان پناه ، بنا می گردیدند . بنابراین اهمیت و ارزش این بناها در روزگار گذشته برابر با اهمیت جان انسانها بوده است و در عصر حاضر از این جهت می تواند مهم باشد که یادآور حوادث گذشته و همچنین بیانگر تاریخ و قدمت یک مکان یا منطقه هستند.

شما فکر می کنید در حال حاضر چند اثر از برجهای دوران گذشته ی روستای کهنه و محدوده ی اطراف آن باقی مانده است ؟

جهت پاسخ به این پرسش تصاویر زیر را ملاحظه فرمائید.

برج_شماشرقی_قلعه_ی_قدیم_کهنه_معروف_به_ارگ_مرحوم_حاج_علی_واقع_در_مرکز_روستا  برج_جنوب_غربی_قلعه_ی_قدیم_کهنه_معروف_به_برج_مرحوم_علیخان_بیگ_واقع_در_مرکز_روستا  برج_جنوبی_قلعه_ی_قدیم_کهنه_معروف_به_برج_مرحوم_سیدیوسف_واقع_در_مرکز_روستا   برج_شمالغربی_قلعه_ی_قدیم_کهنه_معروف_به_برج_مرحوم_حاج_سیدمحمد_واقع_در_مرکز_روستا   دو_برج_شمالشرق_و_شمالغرب_قلعه_ی_تاریخی_باهان_واقع_در_سه_کیلومتری_جنوب_غرب_روستا    برج_زو_واقع_در_چهار_کیلومتری_شمال_شرق_روستا  برج_پای_تیغ_واقع_در_یک_و_نیم_کیلومتری_شرق_روستا  

گرچه این بناها کیفیت گذشته ی خود را از دست داده و متاسفانه در معرض فرسایش قرار گرفته اند اما خشت خشت آن می تواند یادآور دستهای معمار ، بنا و یا کارگری باشد که در قرون گذشته آنها را بر روی هم قرار داده اند تا حفظ جان و عدم انقراض نسل خود را  رقم بزنند . موضوعی  که نتیجه ی آن، حیات امروز من و شماست.