سلسله مادها

شاخه ایرانی آریان ها خود به سه گروه – ماد ، پارس ، پارت – تقسیم میشدند که سلسله مادها به وسیله قوم ماد ، سلسله هخامنشیان و ساسانیان به وسیله قوم پارس و سلسله اشکانیان به وسیله قوم پارت در سرزمین ایران پایه گذاری شد.

شاهان ماد از سال های ۷۰۰ قبل از میلاد تا ۵۵۰ قبل از میلاد به مدت ۱۵۰ سال حکومت کردند. اولین پادشاه دیااوکو و آخرین پادشاه ایخ توویگو و مرکز حکومت مادها شهر هگمتانه (همدان امروزی) بوده است.

مادی های آریایی نژاد اولین کسانی بوده اند که تسلط مردمان سامی نژاد را در آسیای غربی متزلزل و زمینه سلطه مردمان آریانی نژاد را در دنیای آن زمان فراهم ساختند. راجع به تمدن مادی ها اطلاعات وافی در دست نیست و یکی از جهات آن این است که از دوره مادی کتیبه هایی کشف نشده که بتوان راجع به زبان و خط و معتقدات و صنایع آنها اظهار نظر کرد.

مجسمه شیر سنگی که در همدان است به مادها نسبت داده میشود.

 

چگونگی تاسیس و انقراض سلسله مادها:

قبایل مختلف قوم ماد که در ابتدا در قسمت جنوبی آذربایجان سکونت داشتند با یکدیگر متحد و برای خود سلطنتی را تشکیل دادند آنها پس از تشکیل سلطنت ، اراضی تحت تصرف خود را توسعه داده و با دولت آشور همسایه گردیدند. پس از همسایه شدن دولت ماد با دولت آشور ، این دو دولت اغلب اوقات با هم در حال جنگ بودند تا اینکه مادها دولت آشور را منقرض نموده و اولین امپراطوری آرین ها را در جهان قدیم تشکیل دادند. در آن زمان ، خاورمیانه به چهار قدرت بزرگ (ماد، کلده ، لیدی ، مصر) تقسیم میشد ولی تنها قدرت ماد را می توان امپراطوری خواند.

در خصوص چگونگی انقراض سلسله مادها باید چنین گفت: آخرین پادشاه ماد که ایخ توویگو (آستیاژ) نام داشت دختر خود (ماندانا) را به کمبوجیه (پسر کوروش دوم هخامنشی) به همسری داد که از او کوروش سوم (کوروش بزرگ) متولد شد. ایخ توویگو به سبب ضعف خود و افراط در تجمل درباری و همچنین نارضایتی مردم به واسطه عملکرد ظالمانه وی ، از نوه ي خود (کوروش بزرگ )شکست خورده و از حکومت خلع گردید و سرزمین مادها به امپراطوری پارسها (هخامنشیان) ملحق گردید.

مشهورترين پادشاه سلسله ي ماد هووخ شتر (كياكسار) بوده است كه حوزه ي سلطنت ماد را گسترش داده و امپراطوري ماد را بنيان نهاد.

اسامی پادشاهان ماد به ترتیب زمان حکومت عبارتند از: دیااوکو- فرورتیش- هوخشتر- ایختوویگو.

درباره منابع