فترت بین دوره ایلخانی و تیموری

سلسله هایی که در حد فاصل بین دوره ایلخانی و دوره تیموری شکل گرفته اند

پس از مرگ ابوسعید بهادرخان ( نهمین ایلخان مغول) ، سلسله ایلخانان به سرعت رو به انحطاط گذاشته و ممالک ایلخانی بدست امرای بزرگ ، به چندین قسمت تقسیم شد و بیست سال پس از مرگ ابوسعید ، سلسله ایلخانان کاملا منقرض شده و انقراض این سلسله باعث مهیا شدن زمینه ظهور امیر تیمور گورکانی و تاسیس سلسله تیموریان گردید . در حد فاصل بین دوره ایلخانی و تیموری (که در تاریخ ایران از این دوره با عنوان فترت بین دوره ایلخانی و تیموری یاد می شود) ،در نقاط مختلف ایران سلسله هایی چون : امرای چوپانی – آل مظفر – خاندان اینجو – سربداران ، روی کار آمدند که این سلسله ها در مدت زمان کوتاه و قبل از ظهور امیر تیمور گورکان یا اندکی پس از تاسیس سلسله تیموریان ، منقرض گردیدند.

سلسله امرای چوپانی: این سلسله از سال ۷۴۰ قمری تا ۷۵۹ قمری در نواحی آذربایجان دارای حکومت بوده اند.

سلسله آل مظفر: این سلسله از سال ۷۴۰ قمری تا ۷۹۵ قمری در نواحی یزد و کرمان دارای حکومت بوده اند.

خاندان اینجو: این سلسله از سال ۷۴۲ قمری تا ۷۵۸ قمری در نواحی فارس دارای حکومت بوده اند.

سلسله سربداران: این سلسله از سال ۷۳۶ قمری تا ۷۸۸ قمری در نواحی سبزوار دارای حکومت بوده اند.

سلسله طغا تیموریه: این سلسله از سال ۷۳۷ قمری تا ۸۱۲ قمری در نواحی گرگان دارای حکومت بوده اند.(شایان ذکر طغاتیموریه طایفه ای بودند منتسب به طغاتیمورخان (نوه ی برادری چنگیزخان) و این سلسله را نباید با سلسله تیموریان یکی گرفت.

درباره منابع