تخت جمشید

 

در نگاره‌هاي بريده‌شده بر سنگ‌هاي تخت‌جمشيد هيچ‌كس خشم‌گين نيست، هيچ‌كس سوار بر اسب نيست، هيچ‌كس را در حال كرنش نمي‌بينيد، هيچ‌كس سرافكنده و شكست‌خورده نيست، هيچ تيره‌اي بر تيره ديگر برتر نيست و هيچ زمختي در آن ديده نمي‌شود، از سربلندي‌هاي ايرانيان اين است كه هيچ‌گاه آيين برده‌داري در ايران نبوده است، در بين صدها پيكره تراشيده‌شده بر سنگ‌هاي تخت‌جمشيد حتي يك برهنه و لخت پديدار نيست. ایرانیان هیچ گاه بت‌پرست نبوده‌اند. 

 

 

 

 

 

 

تخت جمشید     تخت جمشید