الله آباد

موقعیت جغرافیائی                    پیشینه تاریخی                وجه تسمیه

         جمعیت                                      شازده افسر                    الله یار خان قلیچی

      الله آباد یا الله یارآباد                      آخوند خراسانی               حاج ملاهادی سبزواری

            مزرعه جعفرآباد