روستای کهنه

موقعیت جغرافیائی                             پیشینه تاریخی                                    وجه تسمیه                             

 جمعیت                                              شرایط اقلیمی وآب و هوا                    زبان و گویش                     

نگرش به علم و دانش                        سبک مدیریت از گذشته تاکنون             شهدا و آزادگان       

 ارتفاعات و کوهها                              پوشش گیاهی                                     اماکن ، مزارع ، باغات و کلاته ها       

  منابع درآمد                                        امکانات                                                مهاجرت

راههای ارتباطی                                  روستاهای مجاور                                 کهنه در سفرنامه هوتم شیندلر آلمانی