کوههای ایران

در ایران چهار رشته کوهستان وجود دارد:

۱-رشته کوههای شمالی – یا- کوههای البرز.

۲- رشته کوههای غربی – یا –کوههای زاگرس(پا طاق).

۳-رشته کوههای مرکزی و شرقی.

۴-رشته کوههای جنوبی – یا – کوههای ساحلی

********

۱-رشته کوههای شمالی(البرز): این کوهها که در حقیقت دنباله کوههای قفقاز است ار آرارات شروع شده و بصورت قوسی موازی با ساحل ، ازجنوب دریای خزر گذشته بطرف شمال خراسان پیش میرود و بعد تا سرزمین افغانستان ادامه پیدا کرده و به سلسله جبال ((هندوکش – یا – هندوکوش)) میپیوندد. طول این رشته جبال در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است و شامل کوههای آذربایجان وخراسان و مازندران است.

مرتفعترین قلل منطقه آذربایجان (سبلان) در شمال شرقی تبریز با ۴۸۱۱ متر ارتفاع است که همیشه از برف مستور و دارای چشمه های آب گرم است.

مرتفعترین قلل منطقه خراسان (بینالود) در مغرب مشهد با ۳۵۱۵ متر ارتفاع است که رطوبت نواحی اطراف آن بسبب دوری از دریای خزر کم است.

مهمترین تاثیر جغرافیایی سلسله جبال البرز که بصورت دیواری جسیم سراسر جنوب دریای خزر را مسدود کرده است، حفظ بخار آب متصاعد از دریای خزر ، در همان منطقه و جلوگیری از انتشار ابرهای باران دار (که از بخار آب دریای خزر ایجاد شده اند)بسوی نواحی مرکزی است و باین جهت ، همه آب موجود در این ابرها در همان مناطق دامنه های شمالی سلسله جبال یعنی (گیلان و گرگان و مازندران) فرو میریزند.

*********

۲-رشته کوههای غربی (زاگروس) – این کوهها نیز مانند کوههای البرز از آرارات در شمال غربی ایران شروع شده با جهت شمال غربی ، جنوب شرقی ، سراسر مغرب را پوشانیده و بطرف تنگه هرمز پیش میرود و سپس به کوههای ساحلی دریای عمان پیوسته و ئارد پاکستان میشود. این رشته جبال شامل کوههای آذربایجان غربی ، لرستان ، کردستان و فارس میشود.

مرتفغعترین قلل منطقه آذربایجان (مورشهیدان) در مرز ایران و ترکیه، ۳۶۱۴متر ارتفاع است که اکثراً از برف پوشیده شده است.

مرتفعترین قلل منطقه کردستان و لرستان(الوند) در جنوب همدان با ۳۵۷۱متر ارتفاع است که از زیباترین و خوش منظره ترین کوههای ایران محسوب میشود.

مرتفعترین قلل منطقه فارس (دنا) در مشرق شیراز با ۴۲۷۶ متر ارتفاع است که بعد از قله دماوند ، مرتفعترین قلل ایران محسوب میشود.

۳-رشته کوههای مرکزی و شرقی – این رشته کوهها از شمالغربی به جنوب شرقی کشیده شده و از قافلالنکوه تا مکران و بلوچستان امتداد دارد .

قلل مهم این رشته کوه ها عبارتند از (کرکس) جزء رشته کوه های مرکزی که در جنوب کاشان واقع شده و ۴۲۱۶ متر ارتفاع دارد و (آهنگران) حزء رشته کوه های شرقی که ۲۸۷۷ متر ارتفاع دارد.

۴- رشته کوه های جنوبی(ساحلی ) – این کوه ها را در حقیقت باید امتداد کوه های رشته غربی دانست. در امتداد خلیج فارس و دریای عمان این رشته کوه ها با جهت غربی شرقی کشیده شده و تا بلوچستان ادامه دارد واز سوی دیگر امتداد این کوه ها در شبه جزیره عربستان نیز دیده می شود.

شکستگی های طبیعی زمین که منجربه ایجاد خلیج همیشه فارس شده است بین کوه های دو منطقه ایران و عربستان جدایی افکنده است. کوه های جنوبی ایران به خلاف کوه های شمالی و غربی که جوان و متعلق به دوران سوم زمین شناسی هستند، جزء کوه های دوران اول محسوب میشوند زیرا دارال قلل ساییده وکم ارتفاعی است.

مهمترین کوه های ایران که دارای ارتفاعی از ۴۰۰۰ متر به بالا هستند .

به ترتیب از لحاظ ارتفاع خود ، از این قرار است.

کوه دماوند         ۵۶۷۱ متر

کوه سبلان          ۴۸۷۹ متر

تخته سلیمان       ۴۸۲۰ متر

علم کوه           ۴۸۴۱ متر

زرد کوه           ۴۵۴۵ متر

چهل نابالغان       ۴۵۰۰ متر

هزار               ۴۴۱۹ متر

لاله زار           ۴۴۰۱ متر

اشتران کوه         ۴۳۲۶ متر

بل                   ۴۳۲۰ متر

کلایر               ۴۲۹۷ متر

کربوش             ۴۲۹۵ متر

دنا                   ۴۲۷۶ متر

فیروز کوه         ۴۲۰۰ متر

کلون بسته           ۴۲۰۰ متر

نیله                 ۴۱۷۶ متر

لار                 ۴۱۵۰ متر

منار                 ۴۱۱۷ متر

هفت تنان           ۴۱۰۰ متر

شیر کوه              ۴۰۷۵ متر

عسلک               ۴۰۸۰ متر

تخت شاه             ۴۰۵۶ متر

زرین کوه           ۴۰۷۰ متر

تفتان                 ۴۰۴۳ متر

درباره منابع