صدای آریان

صدای آریانم از خراسان                     زپهنای جوین و خاک ایران

       صدای مردمان سربدارم                     سخن در سینه ام دارم فراوان

     اگر خواهی بدانی از کجایم ؟               نیای کَهنه ام ،نزدیک باهان

          میان کهنه و الله آباد                           قرین دشت و وصل کوهساران

    اگردرباره ام ،چیزی بدانی؟                     پذیرایم پذیرا ،از دل و جان

        وطن هرگوشه اش ازماست آری             فدا گردیده جان ها در ره آن

               صدای قهرمانان شهید است                   که در هر کوه می پیچد خروشان

 

                                                           سید ابراهیم سجادی زاده

 

جناب آقای سیدابراهیم سجادی زاده (شاعر و مدرس دانشگاه ) شعر صدای آریان را در آستانه عید باستانی نوروز سال ۱۳۹۴ خورشیدی ، به تقاضای وب سایت صدای آریان سروده است.