آتشکده آذربرزین مهر سبزوار اثری ازعصر مهرپرستی (میتراییسم)

آتشکده آذربرزین مهر سبزوار اثری ازعصر مهرپرستی (میتراییسم)

آتشکده آذربرزین مهر سبزوار اثری ازعصر مهرپرستی (میتراییسم) آتشکده آذر برزین مهر سبزوار یکی از مکان های تاریخی در کوهستان فشتنق بین شاهرود و سبزوار می باشد.   به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، آذَر بُرزین مِهر...

ادامه مطلب ...