ایوان

ایوان

ایوان خانه کوچک ما نقطه ای است در خطه آریان . آریان را سرزمین گویان در آغوش گرفته و گویان بر دامن خراسان نقش بسته است . خراسان محل طلوع خورشید ایران است و ایران تجلی گاه تمدن در جهان .جهان و تمام هستی نیز  نشانه و پرتوی است...

ادامه مطلب ...