جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم

جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم

جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم از كهكشانها ،آسمانها، ستارگان ، سياره ها ، خورشيد ، ماه ، زمين ، كوهها ، خشكيها ، اقيانوس ها و هزاران هزار پديده ي ديگر تشكيل شده است . با وجود اينكه بشر از...

ادامه مطلب ...