سامانه خورشیدی

سامانه خورشیدی

سامانه ی خورشیدی (منظومه ی شمسی) در میان میلیاردها ستاره در سپهر بیکران ، میلیونها سامانه مانند سامانه ی خورشیدی وجود دارد که سامانه ی خورشیدی به مرکزیت ستاره ی خورشید یکی از میلیاردها ستاره ی کهکشان راه شیری می باشد...

ادامه مطلب ...