گویان

گویان

گویان در گذر زمانسرزمین یا دشت وسیعی که امروز از آن با عنوان جوین نام برده می شود و در برگیرنده دو شهرستان جغتای و جوین (نقاب) می باشد، در گذشته های دور و قبل از استیلای اعراب به ایران ، گویان نام داشته است جوین معرّبِ (عربی...

ادامه مطلب ...