به نام تو

ای توانایی که دانایی و دانایی، به ما، بخشیده ای

ای که فرمان مسیر قلب ها ،در دست تست

تو چراغ چشم هارا /هدیه ی سر کرده ای

روز و شب خورشید و ماه/روشنایی ها و تاریکی هر صبح وغروب

قدرت تدبیر و ناز شست تست

تو جهان را، از زمستان تا بهاران برده ای

سیب و گیلاس و انار از خاک تیره ،چشمه از کوه و کمر، شیر ازشتر،

خامه از شیر و عسل از شهد گل های بیابان داده ای

گوشه ی چشمی به ماکن/ حالِ با حالی عطا کن/دردهامان را دواکن/قسمت ما کربلا کن/دل زناپاکی رها کن هر گره از لطف وا کن / از کرم ما را صدا کن/من منم ها را تو، ما ،کن/روی ما را، خود توانی رو به سو یت ،ای خدا کن

               سید ابراهیم سجادی زاده. گنبد کاووس